Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ

§1

Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ (zwana dalej Biblioteką) udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni oraz przez wypożyczanie miejscowe.

§2

1. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki mają:

1.1. pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Muzykologii UJ
1.2. osoby spoza Instytutu:
    a) pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medium UJ
    b) pracownicy, doktoranci i studenci Akademii Muzycznej w Krakowie
1.3. inne instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe Krakowa i ich pracownicy

2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Biblioteki może dopuścić do korzystania ze zbiorów osoby niespełniające wymogów określonych w p.1.1.

§3

1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki przysługuje każdemu legitymującemu się ważną kartą biblioteczną wystawioną przez Bibliotekę Instytutu Muzykologii, Bibliotekę Jagiellońską lub inną bibliotekę organizacyjną UJ. Karta biblioteczna ważna jest przez okres jednego roku akademickiego, a dla samodzielnych pracowników naukowych UJ 5 lat.
2. Karty nie wolno odstępować innym osobom. Za przekroczenie tego przepisu właściciel karty i osoba nieprawnie z niej korzystająca zostają pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki na okres trzech miesięcy.
3. Zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w miejscu jej wystawienia celem uzyskania duplikatu. W miejscu wystawienia karty należy również zgłaszać każdorazowo zmiany adresu i danych osobowych.

§4

Korzystający ze zbiorów Biblioteki są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Biblioteki. 

§5

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze dzieła. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł.

§6

1. W razie zagubienia dzieła czytelnik jest obowiązany zwrócić identyczny egzemplarz lub dokonać wpłaty w wysokości trzykrotnie wyższej od antykwarycznej wartości zagubionego dzieła, ustalonej przez kierownika Biblioteki.
2. W razie zniszczenia dzieła czytelnik jest obowiązany zwrócić koszty oprawy lub konserwacji.
3. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

§7

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§8

Zbiory specjalne: rękopisy, stare druki, mikrofilmy, dokumenty elektroniczne i audiowizualne udostępnia się na miejscu w czytelni.

§9

Zbiory szczególnie chronione oraz oznaczone przy sygnaturze literą "R" udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni. Dzieł zniszczonych nie udostępnia się.

§10

Księgozbiór podręczny udostępnia się wyłącznie na miejscu.

§11

1. Do korzystania na miejscu uprawnia karta biblioteczna, wystawiona na podstawie dowodu osobistego.
2. Karty biblioteczne wystawione przez biblioteki UJ są również ważne w Bibliotece Instytutu Muzykologii, pod warunkiem ich rejestracji.
3. Elektroniczne legitymacje studenckie uprawniają do korzystania ze zbiorów po wcześniejszym zapisaniu się do Biblioteki.

§12

Korzystający z czytelni mają obowiązek pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, plecaki i torby.

§13

1. Czytelnicy korzystający z materiałów drukowanych i audiowizualnych są zobowiązani do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim.
2.Materiały drukowane udostępniane w czytelniach mogą być kopiowane wyłącznie na kserokopiarce znajdującej się na terenie Instytutu Muzykologii . Czytelnik sam kseruje materiały. O tym, czy fragmenty dzieła mogą być kopiowane, decyduje dyżurujący bibliotekarz. Zgoda jest uzależniona od stanu zachowania danej pozycji.
3. W razie awarii kserokopiarki zgodę na wyniesienie materiałów poza Bibliotekę wydaje dyżurujący bibliotekarz.
4. Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym (bez użycia lampy błyskowej) dopuszcza się jedynie na miejscu, za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z uwzględnieniem Ustawy o prawie autorskim.
5. Biblioteka nie wykonuje żadnych kopii materiałów audiowizualnych.

§14

1. Prawo do korzystania z wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki posiadają:
    a) pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Muzykologii UJ
    b) pracownicy, doktoranci i studenci innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medium UJ
    c) pracownicy, doktoranci i studenci Akademii Muzycznej w Krakowie
    e) biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego, biblioteki główne szkół wyższych Krakowa oraz PAN, PAU i innych instytucji naukowych - wyłącznie do prac badawczych prowadzonych w danej instytucji
    d) pracownicy instytucji kulturalnych Krakowa, posiadający stałe zameldowanie w Krakowie - za zgodą Kierownika Biblioteki
2. W szczególnych przypadkach o wypożyczeniu decyduje Kierownik Biblioteki.
3. Do wypożyczania uprawnia karta biblioteczna wystawiona na podstawie dowodu tożsamości (zob. §11) oraz:
    a) aktualnie ważnej legitymacji studenckiej i wpisu w systemie USOS na bieżący rok akademicki dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego; indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie
    b) aktualnie ważnej legitymacji służbowej dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie
    c) do korzystania z wypożyczania miejscowego przez biblioteki wydziałów, instytutów, katedr i samodzielnych zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego, biblioteki główne szkół wyższych Krakowa oraz przez instytucje kulturalne Krakowa uprawnia karta biblioteczna wystawiona na podstawie deklaracji podpisanej przez kierownictwo, opatrzonej pieczątką firmową, zawierającej nazwiska i wzory podpisów dwóch osób uprawnionych do podpisywania rewersów (zob. załącznik)
    d) poręczenia (zob. załącznik) z instytucji kulturalnych działających w Krakowie dla osób związanych z kulturą (Zob. załącznik)

§15

Czytelnicy otrzymują dzieła tylko za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

§16

Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Dzieł wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie odpożyczać) innym osobom lub instytucjom.

§17

1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

1. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych,
2. egzemplarzy archiwalnych i archiwizowanych,
3. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych (oznaczonych literą "S.", "K."),
4. czasopism,
5. dzieł wydanych do roku 1950,
6. słowników, encyklopedii,
7. wydawnictw nutowych typu "dzieła wszystkie"
8. wydawnictw albumowych, miniaturowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.,
9. materiałów audiowizualnych (płyty, kasety, CD, DVD) i na nośnikach elektronicznych (CD-ROM)
10. dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika Biblioteki można wypożyczyć na ustalony czas wymienione wyżej materiały biblioteczne (z wyjątkiem obiektów wyszczególnionych w punktach 1, 2).

§18

1. Liczba pozycji wypożyczonych równocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 4 dzieł.
2. Prawo do większej ilości wypożyczeń posiadają:
a) nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi Instytutu Muzykologii UJ - do 100 dzieł
b) doktoranci i bibliotekarze Instytutu Muzykologii UJ - do 40 dzieł
c) studenci Instytutu Muzykologii - do 20 dzieł
W uzasadnionych wypadkach kierownik Biblioteki udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.

§19

1. Dzieła wypożycza się czytelnikom na okres jednego miesiąca.
2. Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi, doktoranci i bibliotekarze Instytutu Muzykologii mają prawo wypożyczania dzieł na okres trzech miesięcy.  

§20

W razie potrzeby można dokonać samodzielnego prolongowania wypożyczonych dzieł. Nie dotyczy to egzemplarzy, które są przetrzymane ani tych, na które czeka inny czytelnik. Prolongaty można dokonać po zalogowaniu na konto biblioteczne.

§21

1. W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł Biblioteka wysyła pisemne upomnienie, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Wysłanie czytelnikowi urgensu z zagrożeniem podania do sądu powoduje równoczesne zawieszenie prawa do korzystania z Biblioteki. Za upomnienie uważa się również urgens wysłany za pomocą poczty elektronicznej.
2. Rażące naruszenie regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek bądź niezwrócenie książek mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, daje podstawę pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na czas określony lub całkowicie.

§22

Biblioteka może z ważnych powodów prosić o zwrot dzieł przed upływem terminu wypożyczenia.

§23

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić (nie sprolongować) wypożyczone materiały celem anulowanie wpisu w systemie USOS lub skasowania w indeksie pieczątki Biblioteki. Jest to warunek uzyskania wpisu na kolejny rok akademicki.

§24

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Muzycznej w Krakowie i innych instytucji, rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci kończący uczelnię, będący czytelnikami Biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

§25

Szczegółowe zasady dokonywania zamówień, korzystania ze zbiorów oraz godziny otwarcia Biblioteki określają przepisy porządkowe będące Załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Przepisy porządkowe dla korzystających z Czytelni i Wypożyczalni
Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ

I. Czytelnia

1. Postanowienia ogólne
1.1. W Czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny, materiały audiowizualne oraz niezbędne do pracy książki, nuty i czasopisma zamówione z magazynu.
1.2. Do korzystania z Czytelni uprawnia ważna karta biblioteczna lub legitymacja studencka zarejestrowana w Bibliotece.

2. Przepisy szczegółowe
2.1. Korzystający z Czytelni maj ą obowiązek pozostawić w szatni wierzchnią odzież, parasole, torby, plecaki oraz inny bagaż podręczny.
2.2. Po wejściu do Czytelni należy oddać dyżurującemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną lub legitymację studencką i wpisać się do księgi czytelników.
2.3. Żadnych materiałów nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza.
2.4. Przed wejściem do czytelni należy wyłączyć telefony komórkowe.

3. Udostępnianie zbiorów
3.1. Zbiory udostępniane są wyłącznie w celach dydaktycznych, naukowych i wydawniczych.
3.2. W okresie korzystania zbiorów czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych im obiektów, szczególnie nagrań muzycznych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3.3. W czytelni udostępnia się:

a) księgozbiór podręczny
- encyklopedie i słowniki
- podstawową literaturę z zakresu nauk muzykologicznych
- nutowe serie wydawnicze
b) czasopisma
c) nagrania dźwiękowe i audiowizualne
d) dzieła zamówione z magazynu
e) materiały przygotowane do zajęć na półce "WYŁOŻENIA" i w teczkach wykładowców

3.4. Wszystkie zbiory wyłożone na półkach w czytelni są bezpośrednio dostępne dla czytelników, z wyjątkiem nagrań, o które należy prosić dyżurującego bibliotekarza.
3.5. Zamówienia zbiorów z magazynu dokonuje się na rewersach; realizowanie zamówień do czytelni odbywa się w miarę możliwości na bieżąco.
3.6. Do czytelni należy również zamawiać numery czasopism, które znajdują się w magazynie.
3.7. W celu wykonania odbitek kserograficznych z materiałów dostępnych w czytelni lub w magazynie należy uzyskać zgodę bibliotekarza i wypełnić rewers. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim.
3.7. Nie udostępnia się poza czytelnię książek oznaczonych napisem "Nie można kserować".
3.8. Nagrania dźwiękowe i audiowizualne udostępnia się na miejscu w czytelni lub do zajęć dydaktycznych.
3.9. Czytelnik może otrzymać jednorazowo maksymalnie 5 płyt lub kaset.
3.10. Słuchanie nagrań jest możliwe w "Sali słuchania muzyki"; słuchawki udostępnia dyżurujący bibliotekarz.
3.11. Dopuszcza się wykorzystanie do słuchania muzyki własnego odtwarzacza płyt CD lub komputera.
3.12. Korzystając z nagrań czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o prawie autorskim.
3.13. Zbiorów z czytelni nie wypożycza się. Zbiory te mogą być udostępnione w ramach wypożyczeń "na noc" tylko studentom i pracownikom Instytutu Muzykologii.
3.14. Wypożyczenia "na noc" są realizowane od godziny 17.45; zwrot następnego dnia punktualnie o godzinie otwarcia czytelni.
3.15. "Na noc" nie wypożycza się encyklopedii i słowników muzycznych, nut z wydawnictw typu "Dzieła wszystkie", płyt gramofonowych i kaset audio.
3.16. "Na noc" można wypożyczać płyty CD, ale ich ilość jest ograniczona do 3 sygnatur.
3.17. Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwowania materiałów "na noc" na specjalnych rewersach dostępnych w czytelni.
3.18. Ze względu na ograniczoną ilość egzemplarzy materiałów potrzebnych do zajęć, studenci i pracownicy Instytutu Muzykologii mogą zgłosić bibliotekarzom konieczność odłożenia jednego egzemplarza do czytelni na półkę "wyłożeń". Materiały te można wypożyczać "na noc" na zasadach określonych w pkt. 3.13-3.14.
4. Katalogi i bazy danych

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ https://katalogi.uj.edu.pl/ obejmuje książki, nuty, nagrania CD, płyty DVD, czasopisma znajdujące się w Bibliotece i Fonotece Instytutu Muzykologii.

Zbiorów, których nie ma w katalogu komputerowym należy szukać w katalogu kartkowym.

Na stronie internetowej Biblioteki znajdują się również informacje o dostępie do baz danych: "Naxos Music Library", "RILM Abstracts of Music Literature", "Oxford Music Online" i innych.

 

II. Wypożyczalnia

5. Zasady ogólne wypożyczania zbiorów.
5.1. Zbiory (ksiązki i nuty) znajdujące się w katalogu on-line wypożycza się komputerowo na podstawie karty bibliotecznej.
5.2. Zbiory z katalogu kartkowego wypożycza się wypełniając rewersy tradycyjne.

6. Zamawianie

6.1. Zamówienia zbiorów znajdujących się w katalogu komputerowym można dokonać:
a) z katalogu komputerowego po zalogowaniu się na "Konto czytelnika".
b) bezpośrednio u bibliotekarza wypisując sygnatury na "małym" rewersie.
6.2. Zbiory z katalogu kartkowego zamawia się na "dużych" rewersach.
6.3. Zamówienia są realizowane w ciągu godziny od złożenia zamówienia.

7. Rezerwacja dzieł wypożyczonych

7.1. Dzieła wypożyczone komputerowo przez innego czytelnika można zarezerwować w katalogu komputerowym po zalogowaniu. Informacja o terminie odbioru zarezerwowanej pozycji zostanie dostarczona pocztą elektroniczną.
 

8. Komputerowe konto czytelnika

8.1. Konto czytelnika dostępne jest na stronie internetowej "Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ" https://katalogi.uj.edu.pl/.
8.2. Na Koncie czytelnika zawarte są informacje o dziełach wypożyczonych, zamówionych i zarezerwowanych.

 

III. Godziny otwarcia Biblioteki

1. Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ jest otwarta w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, piątek - 9.00-16.00
wtorek, czwartek - 9.00-18.00.
2. Ze względu na odbywające się w czytelni zajęcia godziny otwarcia Biblioteki mogą ulec okresowej zmianie.

 

Kraków, dn. 1 października 2012 r.

[aktualizacja: 16.09.2019]